Peygamberimizin Hayatı Hz Muhammedin Hayatı

Hz Muhammed (sas) Mekke'de doğdu 40 yaşında Peygamber oldu 23 yıllık Peygamberlik hayatının 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de gecti Medine'de 63 yaşında vefat etti Bu sebeple:

Hz Muhammed (sas) 'in hayatı (571632):

a) Peygamberliğinden Onceki Hayatı (571610),

b) Peygamberlik Devri (610632) olmak uzere iki kısma ayrılır

Peygamberlik devri de:

a) Mekke devri (610622)

b) Medine devri (622632)

olarak iki doneme ayrılır

Bu sebeple Siyer ve İslam Tarihi ile ilgili kitaplarda, RasUlullah (sas)'in hayatı, Peygamberlikten (Bi'setten) oncesive Peygamberlik devridiye iki devreye ayrılarak incelenmiştir Peygamberlikten onceki hayatını da:

1 Cocukluk devresi (8 yaşına kadar olan sure),

2 Genclik cağı (825 yaşına kadar olan devre),

3 Evlilik donemi (2540 yaşı arasındaki devre) olmak uzere genellikle uc bolume ayırmışlardır

Peygamber olduktan sonra, Mekke Devrinde gecen olayları incelerken, tarihbaşı olarak, Peygamberliğin (Nubuvvetin) l 2 veya 5 inci yılı gibi, Nubuvvetin başlangıcını; Medine devriolaylarında ise,Hicretin, 1, 2 veya 3 uncu yılı şeklinde RasUli Ekrem (sas)'in Hicret olayını esas almışlardır

Bu kitapta da aynı usUle uyulacaktır

HZMUHAMMED (SAS)´İN PEYGAMBERLİKTEN ONCEKİ HAYATI

Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gonderdik

(elEnbiya SUresi, 107)

l HZ MUHAMMED (SAS)'İN COCUKLUK DONEMİ

1 DOĞUMU:

Hz Muhammed (sas) Miladdan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiulevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan Haşimoğulları Mahallesinde, babasından kendisine miras kalan evde doğdu Arapların takvim başı olarak kullandıkları Fil Vak'ası, Peygamberimiz (sas)'in doğumundan 52 gun kadar once olmuştu(18)

Abdulmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyafette cocuğun adını soranlara:

Muhammed adını verdim Dilerim ki, gokte Hakk, yeryuzunde halk, O'nu hayırla yadetsinlercevabını verdi Annesi de Ahmeddedi (Muhammed, ustunluk ve meziyetleri anılarak cok cok ovulup sena edilen; Ahmed de Cenabı Hakk'ı yuce sıfatları ile oven, hamdeden kimse demektir(19)

İslam tarihcileri, Peygamberimiz (sas)'in doğduğu gece bir takım olağanustu olayların meydana geldiğini naklederler O gece İran Kisrası (Hukumdarı)'nın Medayin şehrindeki sarayının 14 sutUnu yıkılmış, mecUsilerin İran'da Istahrabat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan ateşgedeleri sonmuş, Save (Taberiyye) golu yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semave deresi'nin suları taşmış, mecUsilerin buyuk bilgini MUdiban korkunc bir ruya gormuş, Kabe'deki putların yuz ustu devrildikleri gorulmuştu Gercekten O'nun doğması ile butun dunyada hukum surmekte olan cehalet ve kufur ateşi sonmuş, putperestlik yıkılmış, zulmun baskısı son bulmuştur

2 SOYU (NESEBİ)

Peygamberimiz HzMuhammed (sas)'in babası, Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb'in kızı Amine'dir Babası Abdullah, Kureyş Kabilesinin Haşimoğulları kolundan, annesi Amine ise Zuhreoğulları kolundandır Her ikisinin soyu, bir kac batın yukarıda, Kilabda birleşmektedir Her ikisi de Mekke'lidir

Peygamber (sas) Efendimiz, Hzİbrahim'in buyuk oğlu Hz İsmail'in neslindendir Soyu Adnan'a kadar kesintisiz bellidir(20) Adnan ile Hzİsmail arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilaf etmişlerdir(21)

Peygamber (sas) Efendimizin soyu, cok temiz ve cok şerefli bir neseb zinciridir Bir hadisi şerifte RasUli Ekrem Efendimiz:

Ben devirden devire, (nesilden nesile, aileden aileye) secilerek intikal eden Ademoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda icinde bulunduğum 'Haşimoğulları' ailesinden neş'et ettim, buyurmuştur(22)

Diğer bir hadisi şerifte bu secilme işi şoyle anlatılmıştır

Allah, Hz İbrahim'in oğullarından Hz İsmail'i, İsmailoğullarından Kinaneoğullarını, Kinaneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Haşimoğullarını, Haşimoğullarından da beni secmiştir(23)

Bir başka hadisi şerifinde de RasUli Ekrem Efendimiz şoyle buyurmuştur:

Allah beni, daima helal babaların sulbunden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhar etti Adem'den, annebabama gelinceye kadarki nesebim icinde nikahsız birleşen olmamıştır (24)

Hz Muhammed (sas)'in doğumundan iki ay kadar once babası Abdullah, Suriye seyahatinden donerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefat etmiş ve orada defnedilmişti Peygamberimiz (sas)'e, babasından miras olarak beş deve, bir suru koyun, doğduğu ev ve kunyesi Ummu Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir cariye kalmıştır(25)