Ebu Cafer Taberi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

25 Ara 2016
351,451
4
38
31
Ebu Cafer Taberi; tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şafii mezhebi fıkıh alimidir*Küçük yaşlardayken din bilimine olan ilgisi ve yeteneği dikkat çekmiştir Henüz 7 yaşındayken Kuranı Kerim’i ezberlemiş ve hafız olmuştur Sonrasında da kendini geliştirerek fıkıh konusunda sayısız eser vermiştir
Şafii mezhebinden olan Ebu Cafer Taberi, mütevazi kişiliği, dine olan bağlılığı ve bilgisiyle çevresindeki tüm insanların beğenisini kazanmış ve örnek alınmıştır Ayrıca kısa sürede pek çok alim Ebu Cafer Taberi’nin öğrencisi olmuştur

İmam Gazali Kimdir? Hayatı ve Eserleri
Ömrünü İslamiyet’i yaymaya adayan Ebu Cafer Taberi, sahip olduğu eşsiz bilgilerini paylaşırken dört mezhepte birden alim olmayı başarmıştır Bağdat’ta vefat eden Ebu Cafer Taberi, Rahbeti Ya’kub denilen mahallede, kendi evine defnedilmiştir
Ebu Cafer Taberi Kimdir?
Ebu Cafer Taberi, 9 yüzyılın ünlü din bilgini olup, ismi Muhammed bin Cerir, künyesi Ebu Ca’fer’dir Adına memleketinden dolayı Taberi denilmiş ve İbni Cerir diye de meşhur olmuştur*Ebu Cafer Taberi 839 yılında Taberistan’ın Amul şehrinde dünyaya gelmiştir Ebu Cafer Taberi, ilk tahsiline doğduğu yer olan Taberistan’da başlamıştır
Ebu Cafer Taberi’nin Hayatı
Yedi yaşında Kur’anı Kerim’i ezberleyen Ebu Cafer Taberi sonrasında ilim eğitimi için Küfe, Basra, Rey, Mısır, Suriye ve Irak şehirlerine gidip, buralarda ilim öğrenmiştir**Tahsilden sonra, Bağdat’a yerleşen Ebu Cafer Taberi, kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, tarih, matematik ve tıp ilminde engin bilgi sahibi olmuştur Muhammed bin Abdülmelik, İshak bin Ebi İsrail, Ahmed bin Meni Begavi, Muhammed bin Müsna ve daha birçok alimden hadisi şerif öğrenip rivayette bulunmuştur Ardından yüz bin hadisi şerifli ravileri ezberleyerek hafız olmuştur
Ebu Cafer Taberi, fıkıh ilmini Davudi Zahiri’den, Şafii fıkıhını Mısır’da Rebi’bin Süleyman ve Bağdat’ta Muhammed Za’ferani’den öğrenmiştir Yunus bin Abduüla’la’dan ve diğer fıkıh alimlerinden Maliki mezhebinin fıkıh bilgilerini öğrenmiştir
Şafii mezhebinde olmasına rağmen, amelde dört hak mezhebin fıkıh bilgilerini çok iyi öğrenip, dört mezhepte de alim olmuştur Şafii mezhebinde zamanının en büyük alimi olan Ebu Cafer Taberi, Ebu ŞuaybilHarrani ve Abdülgaffar Hüsybi’yi çeşitli ilimlerde eğitmiştir*Ebu Cafer Taberi, birçok ilimde mütehassıs olduktan sonra, ilmini insanların beğenisine sunmuş ve Bağdat’ta on sene Şafii mezhebine göre fetva vermiştir
Ebu’l Abbas Bekri şöyle anlatmıştır;*“Muhammed bin Cerir Taberi, Muhammed bin İshak bin Huzetme, Muhammed bin Nasr Mervezi ve Muhammed bin Harun Ruyani ile birlikte Mısır’a gitmiştik Yanımızda yiyecekler bitmiş ve hiçbir şeyimiz kalmamıştı Bir gece kaldığımız evde toplanıp, ev sahibinden yiyecek almaya karar verdik İçimizden hangimizin isteyeceğine dair kura çektik, bana çıktı Müsaade edin, önce abdest alıp iki rekat namaz kılayım, sonra gideyim dedim ve namaza durdum Ben namaza durunca kapı çalındı Kapıyı açtılar Namazdan sonra baktım, at üzerinde biri duruyordu Mısır valisi tarafından gönderildiğini söyledi demiştir
Sözlerine şöyle devam eden Ebul Abbas Bekri; “Sonra yere inip, Muhammed bin Nasr hanginizdir? dedi İşte bu zattır diyerek gösterdiler Bir kese çıkarıp uzattı İçinde elli dinar vardı Sonra Muhammed bin Cerir kimdir? dedi Gösterince, ona da aynı şekilde bir kese verdi Diğerine de teker teker sorup, içinde para bulunan birer kese verdi Beni de sordu, gösterdiler ve bana da verdi Sonra şöyle dedi: “Vali, dün gece rüyasında şehrimize ilim öğrenmek ve öğretmek için gelen salih ve alim kimselerin, açlıktan karınları üzerine büzüldüklerini görmüş Bunun için bu keseleri size gönderdi Paranızın bittiğini haber verirseniz, tekrar göndereceğine söz verdi dedi
Ebu Cafer Taberi, sadece Allah rızası için çalışmış ve İslamiyet’i öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermiştir Din ve ilim zenginliğini, dünya zenginliğe tercih eden Ebu Cafer Taberi, dünyaya ehemmiyet vermeyip, harama düşmekten hep korkmuştur Öte yandan ömrünü sadece ilim öğrenmek, öğretmek, ibadet edip, kitap yazmakla geçirmiştir Ebu Cafer Taberi çok kitap yazmış ve ömrüne bölündüğünde her güne 14 sayfa düşmektedir*Ebu Cafer Taberi, 19 Şubat 923 yılında Bağdat’ta yaşama gözlerini yummuş ve defni vefat ettiği evde gerçekleştirilmiştir
Ebu Cafer Taberi’nin Eserleri
Ebu Cafer Taberi özellikle tefsir alanında ünlü olup, tefsiri ile tanınmıştır Camiulbeyan ette’vilülKur’an adlı bu eseri, Eshabı kıramın ve Tabii’nin rivayetlerini toplayan en geniş tefsirlerdendir Kendisine gelen rivayetleri çeşitli yönlerden inceleyen Ebu Cafer Taberi, Ayeti kerimelerden çıkarılan hükümleri bildirip, Arapça kaideleri hakkında da bilgi vermiştir Daha önce yazılmış pek çok tefsirindeki bilgileri, eserinde değerlendirmiştir
Eserin mukaddimesinde; Kur’anı Kerim hakkında bilgiler vermektedir Bu eser, alimler tarafından çok beğenilmiş ve insanlar Taberi tefsirini ilk önce kopya etmiş, daha sonra huzuruna gelip onun ağzından açıklamasıyla birlikte dinleyerek kendi yanlışlarını düzeltmişlerdir Böylece yüzlerce alim kendisinin öğrencisi olmuş her biri en az birer tane Taberi tefsiri yazarak, Taberi’nin ilminin yayılmasına vesile olmuşlardır Taberi tefsiri, daha sonra gelen alimlerin bir çoğu tarafından kaynak olarak kullanıldı Bu tefsir 23 cilt olup, birçok defa basılmıştır

Abdulkadir Geylani Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Ebu Cafer Taberi’nin yazdığı Tarihülümem velmüluk adlı tarih kitabı çok meşhurdur Ahbarurrusul ve’l müluk, kısaca Tarihi Taberi de denilmektir Bu eserinde ilk insan Âdem’in yaradılışından, HzMuhammed (SAV)’in hicretine kadar olan hadiseleri, duyduğu ve tarih kitaplarında gördüğü bilgilere göre yazmıştır Ebu Cafer Taberi’nin hicretten sonraki olayları da vesikalara ve rivayetlere göre geniş bir biçimde anlatmıştır
Ebu Cafer Taberi’nin diğer eserleri şunlardır: ElMüsterşid fi ulumiddin, Kitabüladed ve’ttenzil, Kıraat, Kitabüihtilafülfukaha, Tehzibülasar, EtTebşir fi usulüddin, Tariürrical minesSahabeti vetTabiin, Cüz’ün filİ’tikad
Konu Hakkında Bilgilendirici Video

Sonuç ve Okura Sorular
Ebu Cafer Taberi, İslam adına hayatı boyunca birçok eser vermiş kendini İslam'ı yaymaya adamış önemli bir din ve bilim adamıdır Ebu Cafer Taberi'nin islami düşüncelerini nasıl buluyorsunuz?
Ebu Cafer Taberi'nin Kuranı Kerim Hakkındaki Bilgiler eserini okudunuz mu?
Ebu Cafer Taberi'nin eserleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
 
Üst