İnkilap Ve Kadro

LV
0
 
Mesajlar
351,451
Tepkime puanı
6
Puanları
38
Awards
1
Yaş
32
KİTABIN ÖZETİ :

BİRİNCİ BIRIM

BİR USUL MESELESİ

Bir toplum felsefesi ve milli kurtuluş hareketleri açısından yaklaşınca, insan doğasının teknik tamamen toplumla arasındaki tahvil ortaya çıkmıştır Hesaplı, dini, ahlaki, hukuki, ideolojik gelişim defalarca teknik bir uçtan bir uca sağlanır Teknik eşit farklı alanlara yönlendirilmiş olsaydı, büyük ihtimalle sanayi de eşdeğer dağılmış olacak ve çelişme ile çatışmalar olmayacaktı Sonuçta da, ulusal kurtuluş hareketleri ortaya çıkmayacaktıMilli kurtuluş hareketlerinin temelinde, sömürgeci ülkelerle sanayiden mahrum ülkeler arasındaki çatışma ve toplum içindeki sınıflaşmalar yatmaktadır Bu ortamda ve çelişmelerde, Türk İnkılabı ’ nın aynı çatışmalar ve savlar ile oluştuğu gözlenmiştir

İKİNCİ BIRIM

DÜNYA İKTİSAT BUHRANI İÇİNDE BUGÜNKÜ TÜRKİYE

Daha önce bahsedilmiş olan, inkılap ortamını zorlaştıran temel sorun olarak iktisadi buhran gösterilebilir Bu buhranın nedeni, aslında imal ve tüketim dengesizliğidir Bunun sonucunda da bir armoni sarsıntısı ile otarşi ortaya çıkar Türkiye Cumhuriyeti de bütün ülkeler gibi bu yeni sisteme alışmalıdır Sistem içinde, kesin faktörler kendini göstermiştir Bunlar, Sovyetler Birliği faktörleri ve iktisadi bütünleşmedir Bu faktörler, eski idareli düzenden bambaşka ve eşitliğe dayalı bir sistemi öngörerek, başkaldırı olarak ortaya çıkmışlardır

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNKILAP

Türkiye Cumhuriyeti, yaşayan ve tekrar tekrar ilerleyen bir inkılap içindedir Kuşkusuz ki bütün inkılaplar gibi, gerekirse cebir ve zora başvurarak kendisine karşı olan gerici isyanları ortadan kaldıracaktır Ama, böyle yaparsa inkılabın devamı sağlanır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İNKILABIMIZIN İDEOLOJİSİ

Muhakkak fakat her inkılap gibi Türk İnkılabı da bir fikrin ürünüdür Bu fikrin oluşmasındaki ayrım öteki inkılaplardan bambaşka olarak kendi yapısı içinde batıdan farklı gelişmiştir Her şeyden önce, bir derslik çatışması yoktu; ahlaki çöküntülere aleyhinde idi ve serbest, eşdeğer haklar kavramına dayalıydı Burada Türk İnkılabını, öteki sömürülen devletlere aleyhinde tarihi bir görev yüklüyordu

BEŞİNCİ BÖLÜM

TÜRK İNKILABININ ÇAĞIN AKIŞINDAKİ YERİ

İnkılabımız, tarihin içinde belli yönleriyle farkını belli ederek ortaya çıkmıştır Bu yönleri ele aldığımızda, dünya toplumlarına misal olma sebepleri ortaya çıkar Bu sebeplerin ilki, sömürgeciliği reddeden keyfiyet değişikliğidir Kapitalizm kendi kendini değil ederken, oluşturduğu köleci sisteme yaklaşık olarak ilk ayaklanma olarak ortaya meydana çıkan Türk İnkılabı, diğer sömürgelere örnek teşkil etmiştir

ALTINCI BÖLÜM

MILLI KURTULUŞ HAREKETLERİNİ ANLAYIŞ

Batı kapitalistleri, sömürgeciliği kendi açılarından medenileştirme olarak görürken, sosyalistler de olayı bir propaganda olarak ele aldılar Birinci Dünya Savaşı ardından verilen vaatlere rağmen, lüzum Batılılar gerekse yeni oluşan SSCB, özgürlüğe her zaman kendi yorumları ile yaklaştılar ve söylevlerine karşın kimseye hür hakkı vermediler

YEDİNCİ BÖLÜM

ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERİ ARASINDA TÜRKİYE

Her şeyden önce aydın kavramı, dünyadaki kavramdan bambaşka olarak ortaya çıkmıştır Türk aydınında bu fark, emperyalist sisteme aleyhinde bambaşka düşünceler sunmalarıydı Kan bedeli ödeyerek elde edilen hür, örnek devlet niteliğini gerek ülke içinde, gerek dünya toplumlarına yaygınlaştırma görevini üstlenerek, dünyadaki ulusal kurtuluş hareketleri içinde Türk İnkılabı ’nı hak ettiği yere getirmesini sağlamıştır koşulsuz hür anlayışı ile dünyaya önder ulusal bir kurtuluş hareketi oluşturulmuştur

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İNKILAP KAVRAMI

İnkılap kavramını ele aldığımızda ilk olarak, ayaklanma ve kaos yaklaşımları ortaya çıkar Oysa tarih, inkılabın ne yalnızca isyan ne de sadece karışıklık olmadığını göstermiştir Amacında siyasi iktidar olan inkılap, cebri müdahale ve aksiyonu uyumlu bir isyandı Bizim inkılabımızın hareket noktasında yatan da, bir çelişmedir Bu çelişme dışa karşı ulusal kurtuluş hareketi ile, içe karşı ise TBMM olarak patlamıştır Her inkılap gibi bizim inkılabımızın yaradılış şartlarına da, geniş bir bakış açısı ve evrensel yaklaşma şarttır Bu girişim ile , şayet yıllardır cevapsız kalan ‘ inkılap nerede başlar ve nerede biter? ’sorusuna yanıt bulabiliriz

Milli kurtuluş hareketi içindeki devletlerin sorunları, kuşkusuz gelişmiş ülkelerden farklıdır Çünkü bu ülkelerdeki amaç sömürü yok, kendi tekniklerini geliştirmek ve büyük memleket almak; ülke içi kutuplaşma ve sınıf kargaşasını yaratmamak ve son olarak da milli iradeyi koruyarak, ellerinde olmayan ekonomik ve teknolojik desteği sağlayabilmektir İşte Türk İnkılabı ’ nın da bu koşullara uygun bir şekilde gelişmesi şarttır

DOKUZUNCU BIRIM

İNKILABIN NİZAMI

Türk İnkılabı, bir akıntı içinde büyüyen, daimi bir inkılaptır Birinci Dünya Savaşı sonrası, hatalarını – bir nebze de olsa – anlayan batı dünyası ile birlikte oluşmaya başlayan yeni dünya düzeni içerisinde, Türk İnkılabı da öteki devletler gibi yerini alacak ve oluşan ’ Tezatlar Mantığına uygun bir gelişme gösterecektir

ONUNCU BIRIM

MILLET KAVRAMI HAKKINDA

Halk kavramı, 17 yy öncesinde yoktu Daha fazla, klanlar ve ırklar vardı Halk Müziği kavramı için kan bağının yanında, kültür ve tarih birliği kavramları da şarttır Türk Milliyetçiliğinde ise, Atatürk ’ ün ‘ Ne Mutlu Türküm Diyene! ’ sözüne paralel bir milliyetçilik gelişmektedir 17 yy ’ da başlayan milliyetçilik kavramı, 20yy ’ a dek gelişimini sürdürmüş ve ulusal kurtuluş hareketlerine de neden olmuştur Türk Milliyetçiliği de, gelişimini göstermiş ve sosyal milliyetçilik kavramına yönelmiştir

ONBİRİNCİ BÖLÜM

DEVLET KAVRAMINI ANLAYIŞ TARZI HAKKINDA

19 yy Avrupa ’sında, düzenli görünümün aşağı büyük sorunlar yatmaktaydı; bu sorunlar Birinci Dünya Savaşı ’na niçin olmuştu Milli kurtuluş hareketleri de benzer sorunlardan dolayı ortaya çıkmıştır Ulusal kurtuluş hareketleri, beraberinde yeni bir anlayışı getirdi Bu anlama ‘ devletçilik ’ ti Devletçiliğin ortaya çıkış nedeni ise, ulusal kurtuluş hareketi içindeki ülkelerin sanayi ve hesaplı güçten mahrum bireylerin, yatırımlara yönelmeyecekleri ve devletin öncelikli yatırımları, eldeki kaynakları ile icra etmesi alınmıştır Bu anlayışta ilk göze çarpanlar, ulusal kuvvet ve ulusal emektir Bu iki etmen, sermaye açığını kapatacaktır Keza, devletçilik ve Atatürk Milliyetçiliği kuşkusuz faşizm değildir, çünkü özünde denklik ve insanlara hür vardır Bu sistem içinde artan faaliyetlerde maksat, uygun teşkilat yapısı ile özel teşebbüsü emperyalizmden uzak bir çizgide gelişim sağlayacak şekilde desteklemektir

ONİKİNCİ BIRIM

ULUSAL SERMAYENİN BİRİKMESİ

Yıllardır sömürülen milletlerin en büyük sorunu, kendi kaynak ve sermayelerini diğer güçlerin sömürmesi ve kendilerine hiçbir şey bırakmamış olmalarıdır böylece milli kurtuluş hareketi sonrası özgürlüklerini elde edince, ellerinde bulunmayan sermayeyi olmak için ulusal bilinç ile hareket edeceklerdir Türkiye Cumhuriyeti bu sorundan payını almıştı Sermaye birikimi için elinde sömürge yoktu Ayrıca, sömürgeciliğe de karşıydı Açık bir pazarı yoktu; gelişmiş bir Pazar payları da yoktu ve batı hesaplı desteği hem batılılarca verilmiyor, ayrıca de sömürgeci baskıdan korkan Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri de öyle sıcak bakmıyordu Çoğalan yeni uyum içinde ulusal sanayiyi için, milli irade şarttır Keza, gümrük istiklalinde de tavizsiz, sınırsız bir egemenlik sağlanmalıdır Bu yollarla ulusal sermaye birikimi sağlanır

ONÜÇÜNCÜ BIRIM

MILLI KURTULUŞ HAREKETLERİNİN BELLI BAŞLI PRENSİPLERİ

Ulusal kurtuluş hareketleri, emperyalist dünya düzenine karşısında varolan gelişmelerin çözülmesi için üretilmiş olan, siyasi ve iktisadi özgürlüğe yönelim hareketidir Sermayeyi bazı zümrelerin elinden kurtarmak ve topluma dağıtmak, ızdırap çeken milletleri özgürlüğe yöneltmek gibi prensiplerle yarınlara istikamet vermeyi amaçlamıştır Türkiye Cumhuriyeti, verdiği milli kurtuluş mücadelesi ile dünyaya misal olmuştur

ONDÖRDÜNCÜ BIRIM

KADRO

İlkel toplumlarda bulunmayan üretim fazlalığı teknik ilerledikçe oluşmuş ve bu fazlalığın niçin olduğu derslik farklılıkları toplumları ve ülkeleri kutuplaşmalara götürmüştür Sömürenlerin eziyetine aleyhinde sömürülen kitlelerin başkaldırısı sonucu ortaya çıkan inkılap hareketlerinin başarısı için mutlaka iyi bir kadroya gereklilik duyulmaktadır Kadro ideale sıkı sıkıya sahip çıkmalı ve inkılap ruhunu yaşatmalıdır Kadronun başarısı ile Ulusal Kurtuluş Hareketlerinin başarısı doğrudan orantılıdır

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

İNKILAP VE HEYACAN

İnkılapların sürükleyici gücü heyacandır Bu heyacanın bilinçli olması ve oluşan düşünce akımı içinde süre ile yokolmayıp tersine gelişmesi gereklidir Dünyayı saran faşizm kabusuna aleyhinde oluşan eşitlik akımı kollektif bilinç ile yarattığı heyacanın desteği ile bütün dünya toplumlarını etkilemiş ve yeni tarihe istikamet vermiştir

ONALTINCI BIRIM

OTOKRİTİK

Otokritik, kendi kendini eleştirebilmek demektir İnkılapçı kadrolar oluşturdukları düzen içinde kendi hatalarını görüp eleştirilerini sağlıklı olarak yapabildikleri ölçüde başarıya ulaşacaklar ve oluşan tepkileri ortadan silebileceklerdir Zaten Türk İnkılabının oluşumunda Ulu Önderimiz MKemal ATATÜRK ’ün geniş görüş açısının rolü oldukça fazladır Bu görüş alanı ile hataları tez farkedip düzelterek topluma istikamet vermiş ve harekete aleyhinde oluşabilecek karşısında akımları minimuma indirmiştir

ONYEDİNCİ BÖLÜM

İNKILAPÇILIK SANATI

İnkılapçılık, gerçekten bir sanattır Milletin ruhunda olan fakat harekete geçmeyen duyguları oluşturulan Slogan, Strateji ve Stratejilerle harekete geçirme ve düzene karşısında eyleme transformasyon sanatıdır Türk İnkılabını incelediğimizde Atatürk ’ün bu sanatı en iyi şekilde kullandığını ve toplumu yeni nizama başarı ile yönlendirdiğini rahatça görebiliriz Milletimizin yeniden varoluş mücadelesi işte bu sanatın oluşturduğu baskı ile ortaya çıkmış ve dünya toplumlarına misal olmuştur

SONUÇ

Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası toplum yapılarının karşılaştırılması ile savaşa neden olan etkenleri irdeleyip dünyada oluşan yeni iktisadi yapının oluşum nedenlerini yansıtan kitapta, Türk İnkılabını ve bu inkılabın oluşum şartlarını görebiliyoruz Ayrıca bir başkaldırı olan İnkılapçılık hareketlerinin başarılı olabilmesi için taşımaları gereken ruhu yansıtmaktadır
 

Yazar: iltasyazilim
Makale Başlığı: İnkilap Ve Kadro
Kaynak URL'si: Bilgilihocam Güncelden Bilimsele-https://bilgilihocam.com
Alıntı ve Paylaşım Kuralları: Kaynak gösterilmek kaydıyla makaleden kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarın izni olmadan makalenin tamamı başka bir siteye kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.
Üst