Neler yeni

Hoş Geldiniz ? Forum Sitesi

Bilgilihocam.Com internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Bilgilihocam.Com ; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Bilgilihocam.Com’in yer sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız Buradan iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.

Soru Gönder ?

Sorular Sorun ve Topluluğumuzdan Yanıtlar Alın

Duyurular Bölümü

Bilgilihocam Duyuru Bölümü

İletişim

Uzmanlarımız Sorularınızı Yanıtlamaya Hazır

Rüya Nedir?

  • Konbuyu başlatan yaprak0135
  • Başlangıç tarihi
yaprak0135

yaprak0135

Webmaster
Yönetici
Webmaster
Yetkili
Mesajlar
251,596
Tepkime puanı
8
Puanları
1,075
Yaş
31
Konum
Türkiye
Corona Virüs Nedir ?
5Rüya nedir? Rüyaların Anlamı
Rüya nedir? Uyku halindeki görüş veya görülen şey demektir Rüya, ne suretle vuku buluyor, kaç kısma ayrılır? Bu bir nevi idrak midir? Yoksa hayal ve evhamdan ibaret midir? Bu hususa dair hadisi şerif kitaplarında ilmi kelamda, psikolojide birçok tezler vardır

Rüya nedir? Uyku halindeki görüş veya görülen şey demektir Dini Kaynaklardan derlediğimiz makalemizde, Rüyaların gerçek manasını ve önemini anlatıyoruz İslami kaynaklardan ve Hadisler ile sizlere rüya nedir anlatacağız


Rüyaların Hülâsası şöyledir:

Rüya nedir? Rüyalar hakkında, İbni Mâce’nin, Avf İbni Mâlik’ten rivayet ettiği bir hadisi şerife nazaran üç kısımdır:*İnsanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hâilevi, korkunç Rüyâlardır Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılmak gibi Bunlar esassız şeylerdir İnsan böyle bir Rüyâ görünce Cenabı Hakk’a sığınmak ve bunu başkalarına hikâye etmemelidir
*İnsanın uyanıkken ehemmiyetle meşgul olduğu şeylere ait gördüğü Rüyalardır Bunlar da birer kuruntu veya inhirafı mizaç neticesi olduğundan esassız şeylerdir
*Nübüvvetin kırk altı cüz’ündün bir cüzü addolunan Rüyâlar dır Bunlar tarafı İlâhiden birer beşaret (müjde) veya inzar (korkutma) mahiyetinde olup, bunları bir kısım meleklerümmül kitaptan telakki ederek uyuyanların ruhlarına ilham ederler (Camiüssağir şerhleri)

Birinci ve ikinci kısım Rüyalar, birer Rüyayı batıldır Bunlara lisanı dinde “hulüm denir Cemi: Ahlaktır Bunlar karmakarışık şeyler olduğundan “adgasi ahlam da denir Adgas, yaşı kurusuna karışmış ot demetleri demektir Üçüncü kısım Rüyalara ise ':wwwruyatabirleriblog'rüya tabirleri aleminde birer “Rüyayı Sadıka denilir Bu sadık Rüyalar, doğru sözlü, temiz yürekli nezih itikatlı kimselere alelekser nasip olur Ve bu halde bunlara “Rüyayı Saliha adı da verilir

Resûli Ekrem aleyhisselatü vesselam Efendimize yirmi üç sene vahyi İlâhi nazil olmuş ve bu vahiy ilk altı ay zarfında hikmeti Rüyayı Saliha suretiyle tecelli etmiştir, İşte bu itibar iledir ki, bu çeşit Rüyalar birer hakikate tercüman olarak ilmi nübüvvetin kırkaltı cüz’ün den bir cüz sayılmıştır

6Rüya Nedir?
Rüya nedir? Nitekim bir hadisi şerifte: (ErRüyaüssalihati cüz’ün min sitte tin ve erbaine cüz’ünminennübüvveti) buyrulmuştur


Rüyâlar, hükemaya göre de şu iki kısma ayrılmıştır:

Afaki, bir hadiseye delalet etmeyen, kuvvei hayaliyenin bir neticesi olan esassız Rüyâlardır Bunlar ya insanın uyanıkken vukubulan kuruntularından neş’et eder veya insanın mizacındaki tahavvülattan ileri gelir Nitekim insan, çok düşündüğü, çok özlediği bir dostunu daima Rüyâsında görmesi gibi, (susuzluktan dudakları kurumuş) bir hastada kendisini uykusunda çeşmeler, ırmaklar kenarında bulur Bütün bu Rüyalar hayalet ve evhamdan ibarettir

Evvelce vuku bulmuş veya gelecekte olabilecek âfâki bir hâdiseye delalet eden Rüyalardır ki, o hadiseye bilâhere, uyanıklık halinde it tila husule gelir Acaba’ insan, kendisince henüz meçhul olan bir hadiseden böyle Rüya vasıtasıyla nasıl haberdar olabiliyor? Bu mesele, hakikatı insaniye ile alâkadardır İnsanın hakikati yalnız şu beş hassadan ibaret değildir Belki insan asıl “nefsi natıka denilen ulvi bir ruhtan ibarettir Bu ruhun bütün serveri hadisatın mürtesim bulunduğu alemi melekûta manevi bir ittisali vardır Ruh, uyku halinde beden ile iştigalden azade kalınca bu melekût âlemine teveccüh eder, bir ayineye karşısındaki eşya mün’akis olduğu gibi ruha da melekût alemindeki hâdisat suretlerinden bazıları müntabi olur Ruh böylece kendisine mün’akis olan sureti, hissi müştereke nakleder Kuvvei mütehavvile, bu sureti ya olduğu halde bırakır veya ona münasip veya zıd bir şekil verir Binaenaleyh insan uykudan uyanınca o sureti ya olduğu gibi sarih bir halde mütehayyilenin verdiği şekilde veya bir nevi rümûzat ve işaret halinde tahattur eder Ve böyle başka bir şekil alan Rüyalar tabire, neye delalet ettiğini tahmin ve tayine muhtaç olur

6İslami ve Dini Anlamı
Bu ikinci kısım Rüyalar, birer Rüyayı Saliha’dır Bunlar birer idrakten ibarettir Bu kabil Rüyaların sıhhati, birçok vukuat ile bedahet mertebesine varmıştır Bunun vukuunu inkar etmek, insanın hakikatini ademi takdirden neş’et eder Üç misal:

Resûli Ekrem (sav) Efendimiz eshabı kiramiyle beraber emniyetler içinde Mescidi Haram’a girdiğini mübarek Rüyasında görmüştü Bu, sarih ve geleceğe ait bir rüyayı Saliha idi Bir sene sonra umretülkaza vesilesiyle tamamen tahakkuk etmiştir

Hazreti Yusuf Aleyhisselâm, onbir yıldızın ve güneş ile Ay’ın kendisine secde ettiğini Rüyasında görmüştü Bu da geleceğe ait bir Rüyayı saliha idi Fakat sarih değil, remz ve işaret halinde bir Rüya idi Muaheren onbir kardeşiyle beraber baba ve anasının kendisine karşı secdei şükranda bulunmaları suretiyle taayyün etmişti

Nebiyi Zişan Efendimiz, bir gece kendi himayesin de bulunan Huzaa kabilesi hakkında bir Rüya görmüştü Sabahleyin Hazreti Aişe validemize Huzaa’nın bir hadise karşısında kaldığını haber verdi Aradan birkaç saat geçmeden Huzaa kabilesi tarafından bir heyet gelerek Beni Bekir kabilesinin hücumuna uğramış olduklarını Resûli Ekrem’e arz ettiler İşte bu da, maziye ait ve çok sarih olan bir Rüyâyı saliha bulunmuştur Velhasıl: Bu çeşit Rüyalar, Peygamberi Zişan hakkında birer vahyi İlahidir ki, birer fecri sadık gibi tahakkuk eder S‘u lehayı ümmet hakkında ise ilhamat ve mübeşşirattan ma’duttur Nitekim bir hadisi şerifte: (Nübüvvet devresi nihayet buldu, yalnız müjdeleyici hadiseler kaldı ki, onlar da birer Rüyayı Saliha doğru Rüyadan ibarettir) buyrulmuştur Diğer bir hadisi şerifte de: (Nübüvvet gitti, hitame erdi, artık benden sonra nübüvvet yoktur Ancak mübeşşirat vardır ki, o da Rüyayı Salihadır Bu Rüyayı ya bir insan kendi hakkında bizzat görür veya bu onun hakkında başkası tarafından görülür) buyurulmuştur

Şunu da ilave edelim ki: Bir insan, gördüğü böyle bir Rüyayı, iktidar ve istidadı var ise kendisi tabir edebilir, başka bir kimseye tabir ettirecek ise o kimse sâlih, akıl, adavetten hâli, insanların ve zamanın ahvâline vâkıf, güzel niyete sahip olmalıdır Çünkü Rüyâlar zamana ve şahıslara göre tebeddül eder ve Rüyâlar çok kere tâbir edildiği veçhile zuhura gelir Bu cihetleri nazara almak lâzımdır Nitekim bir hadisi şerifte: (Rüyada istikrar yoktur O tâbir edilmedikçe bir uçar ayak üstündedir Fakat tâbir edilince zuhura gelir) O halde Rüyayı öyle her kese söylememelidir Onu ya dosta veya tabire vakıf sahibi bulunan bir zata anlatması gerekmektedir
 

Benzer konular

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst